Teamscholing Neurorevalidatie

Teamscholing Neurorevalidatie

De stichting ITON biedt een interne scholing Neurorevalidatie voor een volledig team van zorgverleners: verpleging/verzorging, fysio/logo/ergo, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines. Doel is de kennis en deskundigheid op het gebied van de neurorevalidatie te bevorderen alsook de samenwerking tussen de disciplines te optimaliseren. Hierdoor zal de analyse en de aanpak van de problemen van de patiënt met hersenbeschadiging verbeteren. De teamscholing Neurorevalidatie bestaat uit 4 modules van elk 3 dagen.

Module 1 Neurowetenschappelijke achtergronden van de neurorevalidatie
Neurofilosofie, neuroanatomie, neurofysiologie, overzicht stoornissen na hersenbeschadiging. Practicum neuroanatomie (hersenmodellen).
Inleveren en bespreking kleine casussen (1 per deelnemer).

Module 2 Veranderingen/stoornissen van cognitie en gedrag door hersenbeschadiging
Neuropsychologische stoornissen: apraxie, agnosie, afasie, neglect, amnesie, executieve stoornissen. Gedragsverandering na hersenbeschadiging en de analyse ervan. Functionele evaluatie (klinimetrie, tests, schalen etc.)

Video-observatie van een CVA-patiënt met discussie. Bespreking naar aanleiding van eigen ingebrachte patiënt.

Module 3 Interventie: biologische en leertheoretische fundamenten
Plasticiteit en herstelmechanismen met consequenties voor de praktijk. Theorieën over motorisch leren en hun praktische toepassing. Overzicht over de vele leerprincipes en hun toepassing in de behandeling. Wat is waarom geschikt voor wie? Diverse video-observaties met discussie.

Module 4 Synthese: de patiënt centraal
Stoornisgerichte behandeling: welke strategieën zijn mogelijk bij de afzonderlijke stoornissen? Hoe komt al het besprokene samen in een samenhangende patiëntgerichte interventie? Ingebrachte eigen patiënten met discussie.

In deze teamscholing wordt met nadruk aandacht besteed aan de cognitieve, neuropsychologische en gedragsmatige aspecten van hersenbeschadiging. Experts op verschillende gebieden van de neurorevalidatie leveren hun bijdrage. Uw instelling kan in overleg met het ITON bepalen waar accenten komen te liggen.

Uitspraken van cursisten die deze teamscholing eerder hebben gevolgd

Verpleegkundige Annemarie Overgaauw geeft de cursus een 8,5: “De ITON-teamscholing was voor mij zowel inhoudelijk als voor wat betreft de interdisciplinaire samenwerking heel erg waardevol. Heel goed om gezamenlijk de kennis te verbeteren én beter samen te leren werken aan de interdisciplinaire behandeling.”

Fysiotherapeut R. van der Plas geeft de cursus een 10: “Zeer inspirerende cursus met als groot voordeel dat wij deze cursus als multidisciplinair team hebben kunnen volgen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en veel aandacht voor de vele verschillende facetten van de neurorevalidatie. Enthousiaste docenten met een een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, video’s en interactieve inbreng.”

Fysiotherapeute Angela Jansen geeft de cursus een 9: “Het werken met verschillende disciplines tijdens de cursus zorgt in de dagelijkse praktijk voor beter overleg en samenwerking”.

Verpleegkundige M. Zwanenburg geeft de cursus een 9: “Zeer leerzame cursus. Fijn dat alle sprekers zoveel ervaring hebben. Hierdoor worden er veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gebruikt, wat herkenbaar is en verhelderend werkt. De manier van lesgeven was interactief, duidelijk en goed te begrijpen”.

Verzorgende S. Baartman geeft de cursus een 9: “Leerzame cursus. Super interessant. Sluit goed aan bij de praktijk”

Logopediste Kitty Ruigrok- Scheps geeft de cursus een 9: “Intensieve en zeer nuttige en bruikbare scholing met kundige en inspirerende docenten Veel voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor eigen inbreng”.

Maatschappelijk werkende M. Odijk geeft de cursus een 9: “Door de manier van lesgeven ben ik enthousiast en gemotiveerd geraakt om de kennis in de praktijk te brengen”.

Doel van de teamscholing Neurorevalidatie

Deze teamscholing is bedoeld voor een volledig behandelteam, dat zich bezighoudt met onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met hersenbeschadiging in diverse settings: ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of eerste lijn. Ook andere instellingen zijn mogelijk, bijv. voor verstandelijk gehandicapten, thuiszorg of mytylscholen. Naast bevordering van individuele kennis en deskundigheid ligt er een sterke nadruk op het functioneren van het team als geheel: het leren spreken van dezelfde taal, het maken van een gezamenlijke, op het individu toegesneden, probleemanalyse, behandeling en begeleiding. Dit wordt o.a. bereikt door het gebruik van ‘discipline-overstijgende’ praktische modellen en schema’s. Iedere discipline binnen het behandelteam heeft een actieve rol bij deze analyse en aanpak van de problemen van de patiënt. In tegenstelling tot multidisciplinair functioneren, waarbij ieder meer ‘zijn eigen ding’ doet, gaat het hier dus vooral om interdisciplinair functioneren, d.w.z. men ‘slaat de handen ineen’: men is op de hoogte van elkaars mogelijkheden en spreekt elkaar aan op aanpak en werkwijze, streeft naar consensus en iedereen bewaakt kritisch de relatie met het discipline-overstijgende einddoel: de kwaliteit van leven en wensen van de patiënt.

De deelnemers kennen na de teamscholing:

 • de belangrijkste klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
 • de belangrijkste neuroanatomische termen en structuren (ligging en functie)
 • neuropsychologische termen en stoornissen (met de diverse subvormen)
 • principes van functielokalisatie in de hersenen
 • de betekenis en mechanismen van plasticiteit op het gebied van leren, ontwikkeling en herstel
 • de belangrijkste leertheoretische concepten
 • de rol en de functie van de afzonderlijke disciplines in het behandelteam
 • de te hanteren middelen om informatie te vinden (internet, boeken etc.)

De deelnemers kunnen na de teamscholing:

 • communiceren met behulp van professionele terminologie
 • het probleem van de patiënt observeren en beschrijven op functie-, activiteits- en participatie-niveau, en de relaties tussen deze niveaus doorzien
 • een probleemanalyse maken en een verklaringshypothese opstellen
 • een differentiaaldiagnose opstellen
 • een nadere precisering van stoornissen maken en aangeven waarom dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling
 • een interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
 • de besproken ‘praktijkmodellen’ adequaat hanteren
 • uitleg geven aan patiënt of partner/familie in begrijpelijke taal
 • boeken en tijdschriften hanteren voor informatie op het gebied van de neurorevalidatie

EEN TEAMSCHOLING BIEDT OOK FINANCIËLE VOORDELEN

Het organiseren van een teamscholing op locatie kan een instelling naast inhoudelijke tevens financiële voordelen opleveren:

 • de kosten zijn veel lager dan het individueel laten scholen van hetzelfde aantal deelnemers (zie rekensom hieronder).
 • door de opbouw in 4 modules kan de investering over een langere periode gespreid worden.
 • deelnemers hoeven voor hun scholing niet extra te reizen.

Een rekensom:
Een revalidatiecentrum stuurt ieder jaar 2 werknemers naar de ITON-opleiding Neurorevalidatie in Haarlem. Dat kost € 7.120,- per jaar. Scholing van 25 werknemers duurt meer dan 12 jaren en heeft dan meer dan € 85.000.- gekost.

Wanneer dit revalidatiecentrum voor 25 werknemers een teamscholing organiseert die over 2 jaren wordt gespreid, zijn in 2 jaar 25 mensen geschoold voor een totaalbedrag van € 23.700 (2 x € 11.850.- per jaar).

Basisopzet

De volledige teamscholing Neurorevalidatie bestaat uit 4 modules van 3 dagen, die direct achter elkaar of gespreid over langere tijd kunnen worden georganiseerd. De complete teamscholing duurt dus 12 dagen. Gezien het verloop in de bezetting van behandelteams adviseren wij de teamscholing binnen 2 jaren af te ronden.

Het is ook mogelijk de teamscholing te beperken tot 1, 2 of 3 trappen. Vanwege de inhoudelijke opbouw moeten de trappen echter in de volgorde 1 t/m 4 doorlopen worden. Het is dus niet mogelijk een latere trap te kiezen zonder dat voorafgaande trappen gevolgd zijn. Vanuit de instelling moet bewaakt worden dat de samenstelling van de scholingsgroep bij het doorlopen van de trappen zo weinig mogelijk verandert.

Accommodatie
De instelling dient te beschikken over een onderwijsruimte met voldoende tafels en stoelen. Standaard moet aanwezig zijn: beamer (met voldoende groot scherm), laptop, goede audiovoorziening, schoolbord/whiteboard/flap-over.

Een gezamenlijke lunch geeft de gelegenheid tot meer informeel contact en versterkt het groepsgevoel. Tenslotte is het prettig wanneer een scholing van deze intensiteit op de laatste dag enigszins in stijl wordt afgesloten, bijv. na het uitreiken van de certificaten met een toespraak, hapje en een drankje.

Groepssamenstelling en grootte
Het ITON vindt het belangrijk dat er geen relevante disciplines ontbreken. De groepsgrootte is maximaal 25 personen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Disciplines: verzorging, verpleging, fysiotherapie/ oefentherapie/ logopedie/ ergotherapie), bewegingsagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, psychologie en medisch specialist.

Contactpersoon
Voor een goede voorbereiding en verloop is het nodig dat één van de deelnemers als een vaste contractpersoon fungeert. Deze is dan verantwoordelijk voor de organisatie binnen de instelling (zaal, A-V middelen, lunch, afsluiting etc.) en dient als aanspreekpunt voor de ITON-docenten.

Docenten
Docenten van de teamscholing zijn:

 • Ed Janssen, fysiotherapeut
 • Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog
 • Dr. W. van der Eerden, specialist ouderengeneeskunde
 • Drs. Jan Wiersma, neuropsychiater
 • Bart Steens, fysiotherapeut

Studiemateriaal
Tijdens iedere module van de teamscholing wordt een werkboek gebruikt. Dit wordt zonder extra kosten door het ITON geleverd. Daarnaast worden de volgende 3 boeken gebruikt (B. van Cranenburgh, BSL, laatste editie):

 • Neurowetenschappen, een overzicht
 • Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging
 • Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging

Deze boeken zijn gekoppeld aan een ‘studiecloud’. Hiermee heeft iedere deelnemer toegang tot

 • zelftoetsing: vragen met kernantwoorden
 • samenvattingen
 • verwijzingen naar casuïstiek en video’s

Vooraf wordt geïnventariseerd hoeveel boeken nodig zijn. Via het ITON kunnen de boeken met korting geleverd worden.

Studiebelasting
Het aantal contacturen per module bedraagt 3 x 6 = 18 uren. Voor de thuisstudie-belasting voor het inlezen en het maken van opdrachten kan per module ook 18 uren gerekend worden. De totale studiebelasting per module is dus 36 uren.
Voor de volledige teamscholing bedraagt de totale studiebelasting dus 4 x 36 = 144 uren.

Deelnemers
De aanwezigheid van alle relevante disciplines wordt nadrukkelijk geadviseerd. Bij het ontbreken van één of meer disciplines kunnen misverstanden ontstaan bij de patiëntenzorg en kan de teamscholing zijn doel voorbijschieten. Een deelnemer verplicht zich alle cursusdagen bij te wonen en de bijbehorende oefeningen en opdrachten uit te voeren.

Certificaat en accreditatie
Aan het einde van de volledige teamscholing, dwz. na module 4, wordt een certificaat uitgereikt. Als eis wordt gesteld dat de deelnemer de betreffende dagen volledig aanwezig is geweest en aan de opdrachten heeft voldaan. Op het certificaat staat de totale studiebelasting vermeld (contacturen + thuisstudie). Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen. In overleg zijn aanvragen bij andere beroepsverenigingen mogelijk. Accreditatiegegevens staan niet op het certificaat vermeld.

Kosten
Teamscholing Neurorevalidatie:
Kosten per module: 3 x € 1.975,- = € 5.925.-
Kosten gehele teamscholing: 4 x € 5.925,- = € 23.700.-
In bijzondere gevallen kan van deze prijzen worden afgeweken (grotere of kleinere groepen, extra docenten, reisafstand etc.).

Gang van zaken
Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u met het ITON contact opnemen via info@stichtingiton.nl. Eventueel kan dan een afspraak gemaakt worden om de mogelijkheden met u te bespreken. Wanneer de instelling in principe akkoord is met opzet, programma en kosten, maakt het ITON een offerte.