Teamscholing Neurorevalidatie

Interdisciplinaire Teamscholing Neurorevalidatie

Het ITON biedt een interne teamscholing Neurorevalidatie voor alle betrokken zorgverleners (o.a. verpleging en verzorging, paramedici, artsen, psychologen en maatschappelijk werkers) die werkzaam zijn in een instelling waar interdisciplinaire revalidatiezorg aan mensen met NAH wordt gegeven (o.a. ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuis, revalidatiecentrum, VG-instelling). Het doel is om de kennis en deskundigheid op het gebied van de neurorevalidatie te bevorderen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te optimaliseren.
In deze scholing ligt een sterk accent op veranderingen in cognitie en gedrag.
Enthousiaste en ervaren docenten -met expertise vanuit verschillende werkvelden- vertalen inzichten vanuit de neurowetenschappen naar praktische toepassingen in de revalidatie van mensen met hersenbeschadiging.

De teamscholing bestaat uit twee modules van elk 4 dagen. Module 1 gaat over de analyse, begrijpen waarom het is zoals het is. Module 2 gaat over de aanpak, de therapie.

Module 1 De diagnostiek – Analyseren van problemen in het functioneren
De eerste module is gericht op het maken van een gestructureerde, gezamenlijke analyse van problemen in het functioneren bij mensen met hersenbeschadiging. Hebben we een plausibele verklaring voor het ontstaan van problemen in het functioneren van de patiënt? Wat zijn achterliggende oorzaken?
Kennis over en inzichten in de neuroanatomie en neurologische, cognitieve, psychologische en gedragsmatige veranderingen worden gebruikt om te begrijpen wat er speelt. Input vanuit alle betrokken disciplines is hierbij van groot belang. Een zorgvuldige, op het individu gerichte analyse is een voorwaarde voor de juiste keuzes in de therapie.
Naast presentaties van de docenten is er een practicum neuroanatomie met hersenmodellen en er wordt in groepjes geoefend met het toepassen van verschillende modellen. Aan de hand van video-observaties en casusopdrachten wordt er een duidelijke koppeling gemaakt met eigen patiënten.

Module 2 De therapie – Optimaliseren van functioneren en participatie
De tweede module richt zich op de aanpak: op welke wijze helpen we deze patiënt het best en waarom? Bevindingen uit de gezamenlijke analyse vormen de basis voor het behandelplan. Kennis over en inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen ondersteunen optimistisch denken over revalidatie na hersenbeschadiging.
Wat zijn de zwakke en sterke kanten van de patiënt? Hoe sluit ik het best aan op het aanwezige leervermogen en welke leerstrategieën kan ik hierbij op welke wijze het best inzetten? Hoe kunnen we gevolgen van specifieke cognitieve problemen verminderen en welke mogelijkheden hebben we om probleemgedrag te beïnvloeden?
Het leven is niet alleen ADL zelfstandigheid: wat wil de patiënt zelf nog meer en wat hebben wij te bieden?
Hoe werken we als team samen in de neurorevalidatie? Ook in deze module wordt casuïstiek van eigen patiënten gebruikt voor de koppeling met de dagelijkse praktijk.

Uitspraken van cursisten die deze teamscholing eerder hebben gevolgd

Verpleegkundige Annemarie Overgaauw geeft de cursus een 8,5: “De ITON-teamscholing was voor mij zowel inhoudelijk als voor wat betreft de interdisciplinaire samenwerking heel erg waardevol. Heel goed om gezamenlijk de kennis te verbeteren én beter samen te leren werken aan de interdisciplinaire behandeling.”

Fysiotherapeut R. van der Plas geeft de cursus een 10: “Zeer inspirerende cursus met als groot voordeel dat wij deze cursus als multidisciplinair team hebben kunnen volgen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en veel aandacht voor de vele verschillende facetten van de neurorevalidatie. Enthousiaste docenten met een een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, video’s en interactieve inbreng.”

Fysiotherapeute Angela Jansen geeft de cursus een 9: “Het werken met verschillende disciplines tijdens de cursus zorgt in de dagelijkse praktijk voor beter overleg en samenwerking”.

Verpleegkundige M. Zwanenburg geeft de cursus een 9: “Zeer leerzame cursus. Fijn dat alle sprekers zoveel ervaring hebben. Hierdoor worden er veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gebruikt, wat herkenbaar is en verhelderend werkt. De manier van lesgeven was interactief, duidelijk en goed te begrijpen”.

Verzorgende S. Baartman geeft de cursus een 9: “Leerzame cursus. Super interessant. Sluit goed aan bij de praktijk”

Logopediste Kitty Ruigrok- Scheps geeft de cursus een 9: “Intensieve en zeer nuttige en bruikbare scholing met kundige en inspirerende docenten Veel voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor eigen inbreng”.

Maatschappelijk werkende M. Odijk geeft de cursus een 9: “Door de manier van lesgeven ben ik enthousiast en gemotiveerd geraakt om de kennis in de praktijk te brengen”.

Algemene informatie Teamscholing Neurorevalidatie

Doel van de teamscholing
Deze teamscholing is bedoeld voor een volledig behandelteam, dat zich bezighoudt met onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met hersenbeschadiging in diverse settings: ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of eerste lijn. Naast bevordering van individuele kennis en deskundigheid ligt er een sterke nadruk op het functioneren van het team als geheel: het leren spreken van dezelfde taal, het maken van een gezamenlijke, op het individu toegesneden, probleemanalyse, behandeling en begeleiding. Iedere discipline binnen het behandelteam heeft een actieve rol bij deze analyse en aanpak van de problemen van de patiënt. In tegenstelling tot multidisciplinair functioneren, waarbij ieder meer ‘zijn eigen ding’ doet, gaat het hier dus vooral om interdisciplinair functioneren, d.w.z. men ‘slaat de handen ineen’: men is op de hoogte van elkaars mogelijkheden en spreekt elkaar aan op aanpak en werkwijze, streeft naar consensus en iedereen bewaakt kritisch de relatie met het discipline-overstijgende einddoel: de kwaliteit van leven en wensen van de patiënt.

Basisopzet
De volledige teamscholing Neurorevalidatie bestaat uit 2 modules van 4 dagen, die direct achter elkaar of gespreid over langere tijd kunnen worden georganiseerd. Gezien het verloop in de bezetting van behandelteams adviseren wij de teamscholing binnen 2 jaren af te ronden.

Accommodatie
De instelling regelt een onderwijsruimte. Standaard is aanwezig: beamer (met voldoende groot scherm), laptop, goede audiovoorziening, schoolbord/whiteboard/flap-over.

Groepssamenstelling en grootte
Het is belangrijk dat er geen relevante disciplines ontbreken. De groepsgrootte is maximaal 25 personen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Disciplines: verzorging, verpleging, fysiotherapie/ oefentherapie/ logopedie/ ergotherapie), bewegingsagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, psychologie en medisch specialist.

Contactpersoon
Voor een goede voorbereiding en verloop wordt één van de deelnemers als een vaste contractpersoon aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de instelling (zaal, A-V middelen, lunch, afsluiting etc.) en fungeert als aanspreekpunt voor de ITON-docenten.

Docenten
Docenten van de teamscholing zijn:

  • Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog
  • Drs. Jan Wiersma, neuropsychiater
  • Ruud vd Veen, fysiotherapeut, onderzoeker Amsterdam UMC/Daan Theeuwes centrum
  • Bart Steens, fysiotherapeut
  • Frederieke van der Blom, ergotherapeut
  • Ed Janssen, fysiotherapeut

Studiemateriaal
Tijdens iedere module van de teamscholing wordt relevante literatuur en een werkboek gebruikt. Voorafgaand aan de scholing wordt geïnventariseerd welke literatuur nodig is.

Studiebelasting volledige teamscholing
Contacturen: 8 x 6 = 48 uur
Thuisstudie: 24 uur
Totale studiebelasting: 72 uur

Deelnemers
De aanwezigheid van alle relevante disciplines wordt nadrukkelijk geadviseerd. Bij het ontbreken van één of meer disciplines kunnen misverstanden ontstaan bij de patiëntenzorg en kan de teamscholing zijn doel voorbijschieten. Een deelnemer verplicht zich alle cursusdagen bij te wonen en de bijbehorende oefeningen en opdrachten uit te voeren.

Certificaat en accreditatie
Aan het einde van de volledige teamscholing wordt een certificaat uitgereikt. Als eis wordt gesteld dat de deelnemer de betreffende dagen volledig aanwezig is geweest en aan de opdrachten heeft voldaan. Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen. In overleg zijn aanvragen bij andere beroepsverenigingen mogelijk.

Kosten
Kosten liggen tussen de € 2.500,- en € 3.500,- per cursusdag (afhankelijk van diverse factoren zoals groepsgrootte, aantal docenten, reisafstand etc.)
Kosten studiemateriaal: dit is afhankelijk van eventueel reeds aanwezige literatuur/boeken binnen de organisatie.

Gang van zaken
Indien u naar aanleiding van deze informatie nadere vragen heeft of een teamscholing wilt inplannen, kunt u via onderstaande button ‘aanvragen’ of via info@stichitngiton.nl met het ITON contact opnemen.