Teamscholing Neurorevalidatie

Interdisciplinaire Teamscholing Neurorevalidatie

Het ITON biedt een interne teamscholing Neurorevalidatie voor alle betrokken zorgverleners (o.a. verpleging en verzorging, paramedici, artsen, psychologen en maatschappelijk werkers) die werkzaam zijn in een instelling waar interdisciplinaire revalidatiezorg aan mensen met NAH wordt gegeven (o.a. ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuis, revalidatiecentrum, VG-instelling). Het doel is om de kennis en deskundigheid op het gebied van de neurorevalidatie te bevorderen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te optimaliseren.
In deze scholing ligt een sterk accent op veranderingen in cognitie en gedrag.
Enthousiaste en ervaren docenten -met expertise vanuit verschillende werkvelden- vertalen inzichten vanuit de neurowetenschappen naar praktische toepassingen in de revalidatie van mensen met hersenbeschadiging.

De teamscholing bestaat uit twee modules van elk 4 dagen. Module 1 gaat over de analyse, begrijpen waarom het is zoals het is. Module 2 over de aanpak, de therapie.

Module 1 De diagnostiek – Analyseren van problemen in het functioneren
Deze module is gericht op het maken van een gestructureerde, gezamenlijke analyse van problemen in het functioneren bij mensen met hersenbeschadiging. Hebben we een plausibele verklaring voor het ontstaan van problemen in het functioneren van de cliënt? Wat zijn achterliggende oorzaken?
Kennis over en inzichten in de neuroanatomie en neurologische, cognitieve, psychologische en gedragsmatige veranderingen worden gebruikt om te begrijpen wat er speelt. Input vanuit alle betrokken disciplines is hierbij van groot belang. Een zorgvuldige, op het individu gerichte analyse is een voorwaarde voor de juiste keuzes in de therapie.
Naast presentaties van de docenten is er een practicum neuroanatomie met hersenmodellen en er wordt in groepjes geoefend met het toepassen van verschillende modellen. Aan de hand van video-observaties en casusopdrachten wordt er een duidelijke koppeling gemaakt met eigen cliënten.

Module 2 De therapie – Optimaliseren van functioneren en participeren
De tweede module richt zich op de aanpak: op welke wijze helpen we deze cliënt het best en waarom? Bevindingen uit de gezamenlijke analyse vormen de basis voor het behandelplan. Kennis over en inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen ondersteunen optimistisch denken over revalidatie na hersenbeschadiging.
wat zijn de zwakke en sterke kanten van de cliënt? Hoe sluit ik het best aan op het aanwezige leervermogen en welke leerstrategieën kan ik hierbij op welke wijze het best inzetten? Hoe kunnen we gevolgen van specifieke cognitieve problemen verminderen en welke mogelijkheden hebben we om probleemgedrag te beïnvloeden?
Het leven is niet alleen ADL zelfstandigheid: wat wil de cliënt zelf nog meer en wat hebben wij te bieden?
Hoe werken we als team samen in de neurorevalidatie? Ook in deze module wordt casuïstiek van eigen cliënten gebruikt voor de koppeling met de dagelijkse praktijk.

Uitspraken van cursisten die deze teamscholing eerder hebben gevolgd

Verpleegkundige Annemarie Overgaauw geeft de cursus een 8,5: “De ITON-teamscholing was voor mij zowel inhoudelijk als voor wat betreft de interdisciplinaire samenwerking heel erg waardevol. Heel goed om gezamenlijk de kennis te verbeteren én beter samen te leren werken aan de interdisciplinaire behandeling.”

Fysiotherapeut R. van der Plas geeft de cursus een 10: “Zeer inspirerende cursus met als groot voordeel dat wij deze cursus als multidisciplinair team hebben kunnen volgen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en veel aandacht voor de vele verschillende facetten van de neurorevalidatie. Enthousiaste docenten met een een goede afwisseling tussen theorie en praktijk, video’s en interactieve inbreng.”

Fysiotherapeute Angela Jansen geeft de cursus een 9: “Het werken met verschillende disciplines tijdens de cursus zorgt in de dagelijkse praktijk voor beter overleg en samenwerking”.

Verpleegkundige M. Zwanenburg geeft de cursus een 9: “Zeer leerzame cursus. Fijn dat alle sprekers zoveel ervaring hebben. Hierdoor worden er veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gebruikt, wat herkenbaar is en verhelderend werkt. De manier van lesgeven was interactief, duidelijk en goed te begrijpen”.

Verzorgende S. Baartman geeft de cursus een 9: “Leerzame cursus. Super interessant. Sluit goed aan bij de praktijk”

Logopediste Kitty Ruigrok- Scheps geeft de cursus een 9: “Intensieve en zeer nuttige en bruikbare scholing met kundige en inspirerende docenten Veel voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor eigen inbreng”.

Maatschappelijk werkende M. Odijk geeft de cursus een 9: “Door de manier van lesgeven ben ik enthousiast en gemotiveerd geraakt om de kennis in de praktijk te brengen”.

Algemene informatie Teamscholing Neurorevalidatie

Doel van de teamscholing
Deze teamscholing is bedoeld voor een volledig behandelteam, dat zich bezighoudt met onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met hersenbeschadiging in diverse settings: ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of eerste lijn. Ook andere instellingen zijn mogelijk, bijv. voor verstandelijk gehandicapten, thuiszorg of mytylscholen. Naast bevordering van individuele kennis en deskundigheid ligt er een sterke nadruk op het functioneren van het team als geheel: het leren spreken van dezelfde taal, het maken van een gezamenlijke, op het individu toegesneden, probleemanalyse, behandeling en begeleiding. Dit wordt o.a. bereikt door het gebruik van ‘discipline-overstijgende’ praktische modellen en schema’s. Iedere discipline binnen het behandelteam heeft een actieve rol bij deze analyse en aanpak van de problemen van de patiënt. In tegenstelling tot multidisciplinair functioneren, waarbij ieder meer ‘zijn eigen ding’ doet, gaat het hier dus vooral om interdisciplinair functioneren, d.w.z. men ‘slaat de handen ineen’: men is op de hoogte van elkaars mogelijkheden en spreekt elkaar aan op aanpak en werkwijze, streeft naar consensus en iedereen bewaakt kritisch de relatie met het discipline-overstijgende einddoel: de kwaliteit van leven en wensen van de patiënt.

Basisopzet
De volledige teamscholing Neurorevalidatie bestaat uit 2 modules van 4 dagen, die direct achter elkaar of gespreid over langere tijd kunnen worden georganiseerd. Gezien het verloop in de bezetting van behandelteams adviseren wij de teamscholing binnen 2 jaren af te ronden.

Accommodatie
De instelling dient te beschikken over een onderwijsruimte met voldoende tafels en stoelen. Standaard moet aanwezig zijn: beamer (met voldoende groot scherm), laptop, goede audiovoorziening, schoolbord/whiteboard/flap-over.

Een gezamenlijke lunch geeft de gelegenheid tot meer informeel contact en versterkt het groepsgevoel. Tenslotte is het prettig wanneer een scholing van deze intensiteit op de laatste dag enigszins in stijl wordt afgesloten, bijv. na het uitreiken van de certificaten met een toespraak, hapje en een drankje.

Groepssamenstelling en grootte
Het ITON vindt het belangrijk dat er geen relevante disciplines ontbreken. De groepsgrootte is maximaal 25 personen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Disciplines: verzorging, verpleging, fysiotherapie/ oefentherapie/ logopedie/ ergotherapie), bewegingsagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, psychologie en medisch specialist.

Contactpersoon
Voor een goede voorbereiding en verloop is het nodig dat één van de deelnemers als een vaste contractpersoon fungeert. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de instelling (zaal, A-V middelen, lunch, afsluiting etc.) en dient als aanspreekpunt voor de ITON-docenten.

Docenten
Docenten van de teamscholing zijn:

 • Drs. Niels Farenhorst, klinisch psycholoog
 • Dr. W. van der Eerden, specialist ouderengeneeskunde
 • Drs. Jan Wiersma, neuropsychiater
 • Bart Steens, fysiotherapeut
 • Frederieke van der Blom, ergotherapeut
 • Ed Janssen, fysiotherapeut

Studiemateriaal
Tijdens iedere module van de teamscholing wordt een werkboek gebruikt. Daarnaast worden de volgende 3 boeken gebruikt (B. van Cranenburgh, BSL, laatste editie):

 • Neurowetenschappen, een overzicht
 • Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging
 • Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging

Deze boeken zijn gekoppeld aan een ‘studiecloud’. Hiermee heeft iedere deelnemer toegang tot

 • zelftoetsing: vragen met kernantwoorden
 • samenvattingen
 • verwijzingen naar casuïstiek en video’s

Vooraf wordt geïnventariseerd hoeveel boeken nodig zijn. Via het ITON kunnen de boeken met korting geleverd worden.

Studiebelasting volledige teamscholing
Contacturen: 8 x 6 = 48 uur
Thuisstudie: 48 uur uur
Totale studiebelasting: 96 uur

Deelnemers
De aanwezigheid van alle relevante disciplines wordt nadrukkelijk geadviseerd. Bij het ontbreken van één of meer disciplines kunnen misverstanden ontstaan bij de patiëntenzorg en kan de teamscholing zijn doel voorbijschieten. Een deelnemer verplicht zich alle cursusdagen bij te wonen en de bijbehorende oefeningen en opdrachten uit te voeren.

Certificaat en accreditatie
Aan het einde van de volledige teamscholing wordt een certificaat uitgereikt. Als eis wordt gesteld dat de deelnemer de betreffende dagen volledig aanwezig is geweest en aan de opdrachten heeft voldaan. Accreditatie is aangevraagd bij diverse beroepsverenigingen. In overleg zijn aanvragen bij andere beroepsverenigingen mogelijk.

Kosten
Kosten per module: 4 x de ITON-dagprijs van € 2.350,- = € 9.400.-
Kosten gehele teamscholing: 2 x € 9.400,- = € 18.800.-
In bijzondere gevallen kan van deze prijzen worden afgeweken (grotere of kleinere groepen, extra docenten, reisafstand etc.).
Kosten studiemateriaal: dit is afhankelijk van het aantal reeds aanwezige boeken binnen de organisatie.

Gang van zaken
Indien u naar aanleiding van deze informatie nadere vragen heeft of een teamscholing wilt inplannen, kunt u met het ITON contact opnemen via info@stichtingiton.nl.