Algemene voorwaarden Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen

Artikel 1. Definities
Opdrachtgever: De (rechts)persoon, de onderneming of de instelling, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, die met Stichting ITON een overeenkomst heeft gesloten tot het houden van een scholingsactiviteit

Opdrachtnemer: Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, hierna te noemen ITON

Externe activiteit: Scholingsactiviteit georganiseerd door de opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie op een zelf aangewezen locatie.

Cursus: Scholingsactiviteit met open inschrijving, toegankelijk voor iedereen behorend tot de doelgroep van de cursus. ITON is verantwoordelijk voor de organisatie op een zelf aangewezen locatie.

Scholingsactiviteit: (Online) cursus, externe activiteit, teamscholing, opleiding, lezing, workshop, training, advies.

Teamscholing: Scholingsactiviteit georganiseerd voor een vast behandelteam (alle disciplines) van een instelling of organisatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie op een zelf aangewezen locatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, contract, cursus-, opleiding- en/of andere overeenkomst tussen ITON en opdrachtgever, tenzij ITON uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ITON, voor de uitvoering waarvan door ITON derden dienen te worden betrokken.

Eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Cursus
3.1: Aanmelding:
Aanmelding voor een ITON‐cursus geschiedt via de website www.stichtingiton.nl. ITON registreert de inschrijvingen op volgorde van ontvangst, tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt. Opdrachtgever ontvangt na inschrijving een automatische e‐mailbevestiging van de aanmelding met de factuur.
3.2: Bindende overeenkomst:
Opdrachtgever heeft na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Na 14 dagen is de aanmelding definitief en zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
3.3: Wachtlijst:
In het geval dat voor een scholingsactiviteit het maximum aantal deelnemers is bereikt, ontvangt opdrachtgever hiervan per e-mail bericht en kan aanmelding voor een wachtlijst worden aangevraagd.
3.4: Annulering deelname aan cursus door opdrachtgever:
Opdrachtgever heeft na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Als opdrachtgever is verhinderd om deel te nemen aan de scholingsactiviteit waarvoor is ingeschreven, dan dient de inschrijving via e-mail of telefonisch geannuleerd te worden.

Bij annulering door opdrachtgever zijn de volgende regelingen van toepassing:
– Bij annulering van de aanmelding tot twee maanden voor aanvang van de scholingsactiviteit is opdrachtgever het inschrijfgeld verschuldigd.
– Bij annulering bij inschrijving korter dan twee maanden en langer dan een maand voor aanvang van de scholing is opdrachtgever het inschrijfgeld en 25% van het cursusgeld verschuldigd.
– Bij annulering van de aanmelding korter dan een maand voor aanvang van de scholing is opdrachtgever het inschrijfgeld en 100% van het cursusgeld verschuldigd.

3.5: Betalingsvoorwaarden cursus
Na de cursusinschrijving maakt opdrachtgever binnen veertien dagen € 30,- inschrijfgeld over naar het door ITON opgegeven rekeningnummer. Een factuur voor het totaal verschuldigde cursus- en inschrijfgeld wordt bij de automatische e-mailbevestiging van de aanmelding meegestuurd. Het totale factuurbedrag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de scholingsactiviteit te zijn voldaan.

Het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde scholingskosten betekent uitsluiting van deelname. De volledige scholingskosten blijven verschuldigd.

Als er sprake is van restitutie van scholingskosten, dan wordt dit door ITON binnen tien werkdagen afgehandeld.

Artikel 4. Externe activiteiten
4.1: Aanvragen:
Het aanvragen van een externe activiteit door opdrachtgever geschiedt via de website www.stichtingiton.nl of per e-mail
4.2: Bindende overeenkomst:
ITON stuurt een offerte die na ondertekening door opdrachtgever binnen de in de offerte aangegeven termijn, wordt beschouwd als contract waarna het gestelde in het contract en onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4.3: Betaling:
Bij het sluiten van het contract wordt 20% van de scholingskosten aanbetaald. De resterende 80% wordt uiterlijk zes weken voor aanvang van de scholingsactiviteit voldaan.
4.4: Annulering externe activiteit:
Bij annulering door opdrachtgever van de scholingsactiviteit zijn de volgende regelingen van toepassing:
– Bij annulering de scholingsactiviteit tot zes weken voor aanvang van de scholingsactiviteit is 20% van de scholingskosten verschuldigd.
– Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de scholingsactiviteit zijn de volledige scholingskosten verschuldigd.

Artikel 5. Teamscholing
5.1: Aanvragen:
Aanvragen van een teamscholing door ITON geschiedt via de website www.stichtingiton.nl of per e-mail.
5.2: Bindende overeenkomst:
ITON stuurt een offerte die na ondertekening door opdrachtgever binnen de in de offerte aangegeven termijn, wordt beschouwd als contract waarna het gestelde in de offerte en onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
5.3: Betaling:
Bij het sluiten van het contract wordt 20% van de scholingskosten aanbetaald. De resterende 80% wordt uiterlijk zes weken voor aanvang van de scholingsactiviteit voldaan.
5.4: Annulering Teamscholing:
Bij annulering door opdrachtgever van de scholingsactiviteit zijn de volgende regelingen van toepassing:
– Bij annulering de scholingsactiviteit tot zes maanden voor aanvang van de scholingsactiviteit is 20% van de scholingskosten verschuldigd.
– Bij annulering korter dan zes maanden voor aanvang van de scholingsactiviteit zijn de volledige scholingskosten verschuldigd.

Artikel 6. Annulering en aanpassing van een scholingsactiviteit door ITON
ITON behoudt zich het recht voor om (afspraken m.b.t.) een scholingsactiviteit aan te passen en/of te annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden, overmacht en/of het niet behalen van een minimum aantal deelnemers. ITON behoudt zich het recht voor om waar nodig wijzigingen in scholingsprogramma’s, cursuslocatie(s) en scholingsdata aan te brengen.  

Artikel 7. Intellectueel eigendom
Op het door ITON verstrekte opleiding‐ en (online)cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan ITON en/of derden toebehoren. Uit het door ITON verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter  beschikking gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITON. Tijdens scholingsactiviteiten van ITON mogen geen beeld‐ en/of geluidsopnamen gemaakt worden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door ITON.

Artikel 8. Geheimhoudingsplicht en privacyverklaring
Het is verboden om tijdens de scholingsactiviteit verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken. Eventueel ingebrachte patiëntgegevens zijn geanonimiseerd. ITON is niet verantwoordelijk voor schending van geheimhoudings-/anonimiseringsplicht waar ingebracht door opdrachtgever.
Aan ITON verstrekte deelnemersgegevens worden gebruikt t.b.v. organisatorische aspecten. Meer informatie hierover vindt u terug in onze privacyverklaring.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Opdrachtgever neemt voor eigen rekening en risico deel aan een ITON-scholingsactiviteit. ITON is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of aan derden toebehorende zaken. ITON is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een scholingsactiviteit wordt geannuleerd, ongeacht de annuleringsreden en het tijdstip van annulering. 

De inhoud van ITON‐scholingsactiviteiten is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. ITON is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het  deelnemen aan ITON-scholingsactiviteiten of de toepassing (in‐ of buiten de scholingsactiviteit) van de in deze scholingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten. ITON is niet verantwoordelijk voor schending van geheimhoudings-/anonimiseringsplicht waar ingebracht door opdrachtgever. 

Artikel 10. Accreditatie scholingsactiviteiten
Als een ITON-scholingsactiviteit is geaccrediteerd, dan is het aantal te behalen accreditatiepunten gepubliceerd op de website www.stichtingiton.nl. Dit aantal kan door de betreffende accreditatie‐commissies worden gewijzigd. ITON is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen en/of de onjuiste vermelding hiervan op de website van ITON.

Artikel 11. Overmacht
Als er zich calamiteiten voordoen die verhinderen dat scholingsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) op een behoorlijke wijze uitgevoerd kunnen worden, dan is er sprake van overmacht. In dat geval heeft ITON het recht de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder tot een schadevergoeding gehouden te zijn. Bij overmacht informeert ITON opdrachtgever zo spoedig mogelijk over de calamiteit en de voortgang of annulering van de scholingsactiviteit. 

Artikel 12. Klachtenprocedure
De klachtenprocedure van ITON is gepubliceerd op de website www.stichtingiton.nl/klachtenprocedure.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit tussen opdrachtgever en ITON gesloten overeenkomsten die niet middels de klachtenprocedure kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en ITON is uitsluitend het Nederlands recht van  toepassing.

Usquert, 1 januari 2022